1. תנאי שימוש – כללי
 2. אתר המועצה המקומית סאג'ור  (להלן: "המועצה") (להלן: "האתר") משמש ככלי לשיתוף מידע חיוני לתושבי המועצה ולרווחת ציבור הגולשים בכללותו.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ופרסום שיעשו באתר ויהוו את הבסיס לכל דיון משפטי, ככל שיהיה, בין המשתמש לבין האתר.

"משתמש" לצורך מסמך זה הינו כל אדם או גוף המתקשר עם האתר ו/או יוצר עימו קשר ו/או עושה בו שימוש כלשהו.

 1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך למטרותיך האישיות והפרטיות בלבד ובכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. גלישה באתר תיחשב כהסכמה מצדך לתנאים אלה ולנהוג על פיהם.
 2. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
 3.  אדם שאינו מסכים לתנאים כמבואר בתקנון זו ו/או כפי שיהיה מעת לעת, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש באתר. לכל מטרה שהיא.
 4.  המועצה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים הכלולים בו וכן את תנאי התקנון מעת לעת בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.
 5. המועצה אינה נושאת באחריות לשינויים שנעשו ו/או ייעשו במידע על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו, ככל שייעשו. המשתמש בלבד יישא באחריות המלאה לאופן בו הוא עושה שימוש באתר ובמידע שבו.
 1.  העלאת תוכן לאתר
  1.  לא יורשה פרסום ו/או קישור ו/או הצגה ו/או שימוש באמצעות האתר למטרות בלתי  חוקיות או בלתי ראויות כגון הצגת מידע שהוא שקרי, מעליב, מהווה לשון הרע, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, בלתי חוקי, בלתי מוסרי, בלתי הולם, שעלול להטעות, שמפר זכויות יוצרים ו/או זכויות צד שלישי כלשהן או גורע מהן או שמפר כללי שימוש מקובלים באינטרנט.
  2.  העלאת תוכן כלשהו לאתר כפופה לאישור המועצה ותעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אולם, מודגש כי המועצה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים על ידי צד  ג' והיא אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי או שיווקי באתר. האחריות לכך על המפרסמים ומעלי התכנים האמורים בלבד.
  3. המועצה רשאית להורות על הסרת כל תוכן או קישור לאתרים אחרים לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה כאמור יוסר כל קישור או תוכן מבלי שלמשתמש ו/או מי מטעמו תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

 

 1.   זכויות קנין
  1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר ותוכנו  ולרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי ואור-קולי או שילוב שלהם, עיבודם, עיצובם, עריכתם ודרך הצגתם והפצתם ובכלל זה, כל טקסט, תמונות, איורים, תרשימים, מפות, צילומים, סרטוני וידאו, הנפשה, גרפיקה, קבצים מוזיקליים, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, ממשק, מאגר נתונים, יישומי תוכנה וכיו"ב (ולמעט תכנים שנמסרו לפרסום על ידי צדדים שלישיים ומשתמשים באתר) הם של המועצה.
  2. המשתמש רשאי לעשות שימוש סביר והוגן במידע המופיע באתר לצרכיו הפרטיים והאישיים בלבד ובכפוף לדין ובכפוף לייעודו של האתר.
  3. המשתמש אינו רשאי לשנות מידע, לסלפו, לפגום בו בדרך כלשהי ולבצע בו כל פעולה (לרבות שינוי) מכל סוג ומין שהם, שיש בה כדי לפגוע בשם המועצה או לגרוע מערך האתר.

 

 1. הגבלת אחריות
  1. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים, לרבות אתרי הישובים המצויים בשטחי המועצה, אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת והמועצה תהא פטורה מכל אחריות בקשר לכך.
  2.   המועצה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הוצאה ו/או תשלום ו/או אובדן ו/או הפסד - בין ישירים ובין עקיפים, שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לשימוש באתר או בתכנים המופיעים בו או במידע המופיע בו ולרבות נזק עקב שימוש באתר ו/או בקישורים ו/או ביישומים שהורדו ו/או הופעלו באמצעותו.
  3. ככל שהאתר מכיל קישורים (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, אתרי תוכן של צד ג' כלשהו. מובהר כי המועצה אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.
  4.  הצבת קישורים על ידי המועצה באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, תמיכה או מתן חסות של המועצה, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
  5.  למניעת ספק, המועצה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהםלמען הסר ספק, המועצה אינה מאשרת או ממליצה על האתרים האחרים ו/או תוכנם והיא אינה אחראית לאמינותם, מהימנותם, דיוקם, חוקיותם, עדכניותם ו/או שלמותם. המועצה לא תישא באחריות כלשהי לאתרים של אחרים ו/או כל הקשור בהפעלתם ו/או לתוכנם ו/או למידע המצוי בהם ו/או לתוצאת השימוש בהם ו/או ההסתמכות עליהם.
  6.  כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיים קישור באתר, לרבות אתרים של יישובי המועצה ובהם מידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדיתעל כן, יש להשתמש במידע האמור בזהירות ובביקורתיות.
  7. המידע המופיע באתר משמש ככלי עזר ואינו משמש תחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל אחריות על המועצה או כל גוף קשור אליה כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.

למען הסר ספק, המועצה אינה אחראית לכל טעות ו/או שיבוש ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע והנוסח המחייב הינו אך ורק הנוסח המקורי של המידע (לרבות הוראות דין, מסמכים וכו'), כפי שהתפרסם ברשומות, כמופיע ברישומי המועצה ו/או בתיקי המועצה ו/או על ידי המחזיקים במידע מטעמה.

 1. הינך מתחייב לשפות את המועצה בגין כל נזק, אובדן, הפסד, תשלום ו/או הוצאה  שתיגרם לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו וכן על כל תביעה שתוגש נגדה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום ו/או לקישורים שביצעת לאתר.

 

 1. שונות
  1. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית לגביו לבתי המשפט המוסמכים בעיר באר שבע בלבד.
  2. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע, וכן יחיד כרבים.